burn-out
|

Toename burn-outs, de verklaringen, symptomen en oorzaken.

Je hoort het steeds vaker dat mensen raken opgebrand, een burn-out komt vaker voor en wordt steeds vaker gediagnosticeerd. Wat is een burn-out nu precies? Wat zijn de symptomen? En waarom neemt het aantal burn-outs steeds meer toe?

Toename burn-outs

Toename burn-outs

Uit het Nationaal Salaris Onderzoek, kwam duidelijk naar voren bij werknemers die kampen met burn-out klachten, dat 92% van de burn-outs waren vastgesteld door een bedrijfs- of huisarts. Ook het CBS ziet toenemende cijfers, al richten die zich meer op klachten rondom burn-outs en niet puur de gediagnosticeerde burn-out. De burn-outklachten stegen van 12,4% in 2013 naar 14,6% in 2016. Een niet te negeren toename. Enkel waar komt deze vandaan?

Wat is een burn-out?

Letterlijk betekent burn-out volgens de Van Dale:

Toestand van geestelijke uitputting ten gevolge van langdurige stress.

Het GGZ omschrijft een burn-out alsvolgt:

Burn-out wordt gezien als een uitputtingsreactie van lichaam en geest ten gevolge van werkstress. Mensen met een burn-out omschrijven dit vaak als het leeg raken van de accu, het voortdurend in een te hoge versnelling staan of het zover uitrekken van een elastiek totdat deze knapt.

Een burn-out gaat veelal vooraf aan een periode van symptomen die al wel aanwezig zijn, maar worden weggeschreven aan andere ‘goede redenen’ door de omgeving en de betrokkene zelf. Daarbij is er een groot misverstand gaande. Men denkt in het algemeen dat je een burn-out krijgt als je als persoon zwak bent. Het tegendeel is juist veel vaker het geval.

Juist de doorzetters, de mensen met een groot verantwoordelijkheidsgevoel en de neiging tot perfectionisme hebben meer kans op het krijgen van een burn-out. 

Je hoeft je dus beslist niet te schamen als het jou overkomt dat je totaal raakt opgebrand doordat je niet meer kunt voldoen aan je eigen verwachtingen en die van derden. Het hebben van een burn-out dient dan ook niet onderschat te worden en heeft veelal een langdurige ziekmelding tot gevolg.

De symptomen van een burn-out

Psychische burn-outsymptomen: concentratieverlies, besluiteloosheid, angst- en paniekklachten, geheugenproblemen, gevoelens van paniek, snel kwaad,  jezelf snel ergeren, gevoel van machteloosheid, opgejaagd gevoel, neerslachtig, sneller agressief, wantrouwen, nergens zin in, gevoelens van onzekerheid, neiging tot verslaving.

Lichamelijke burn-outsymptomen: constante moeheid, slapeloosheid, gevoel van uitputting, pijn in de spieren, nek- en schouderpijn, spanning op de buikstreek, energieloze stem, hoge ademhaling, vergeetachtigheid, geen of weinig zin in seks, snel moe of grieperig, darmproblemen, hoge hartslag, hoge bloeddruk.

 

Waardoor krijgen steeds meer mensen last van een burn-out?

Geleerden zijn het er niet over eens, er zijn meerdere oorzaken mogelijk en het is moeilijk vast te stellen wat de daadwerkelijke oorzaak is, als dit al is toe te wijten aan ‘slechts’ één oorzaak. De combinatie van factoren is ook niet uit te sluiten. Mogelijke oorzaken:

De wildgroei aan tijdelijke contracten

Het blijkt dat werknemers met een vast dienstverband minder risico lopen op een burn-out. Ook tweeverdieners, daar deze kunnen terugvallen op het salaris van hun partner en hoger opgeleiden, ervaren die druk minder. Kortom, als het inkomen onder druk komt te staan, is de kans op het ontwikkelen van een burn-out hoger. Al kan het feit van een vast contract ook eerder neigen naar ziekmeldingen, daar deze werknemers minder druk ervaren van het verliezen van hun baan.

De aantrekkende arbeidsmarkt

Het groei van de burn-outs loopt gelijk met de economische groei. Meer werk, meer werkdruk.

Hogere verwachtingen van twintigers en dertigers

Zijn de twintigers en dertigers van nu meer gepamperd dan eerdere generaties en daardoor minder opgewassen tegen de harde wereld? Vallen de hogen verwachtingen daardoor tegen?

Vrouwen krijgen vaker een burn-out dan mannen

Uit het onderzoek kwam naar voren:

Van alle deelnemers aan het Nationaal Salaris Onderzoek
2017 geeft 15% van de vrouwen en 9% van de mannen
aan dat zij hun werkzaamheden hebben onderbroken
vanwege overspanning of burn-out.

De verklaring hiervoor wordt gezocht in het meer ballen tegelijkertijd in de lucht ‘moeten’ houden door vrouwen dan mannen. Het is onderzocht dat vrouwen nog steeds meer tijd dan mannen besteden aan opvoeding, mantelzorg en het huishouden.

Verschillende beroepskeuzes tussen mannen en vrouwen geven ook deels een verklaring voor de hogere uitval als gevolg van een burn-out bij vrouwen. Vrouwen kiezen vaker voor een emotioneel belastend beroep.

Ernstige burn-out moeilijk te onderscheiden van depressie

Op depressies rust nog steeds een groot taboe (wordt gezien als zwakte), een burn-out is meer sociaal geaccepteerd. Daar het soms moeilijk is vast te stellen of iemand last heeft van een depressie of zware burn-out, is de kans aanwezig dat de toename van het aantal burn-outs een licht vertekend beeld geeft.

 

Burn-out vermoedens bij jezelf? Of een dierbare?

Allereerst, blijf er niet alleen mee rondlopen. Ga praten met je eigen huisarts of bedrijfsarts. Hoe sneller er actie wordt ondernomen, hoe sneller het begin van het herstellen kan plaatsvinden. Een burn-out is goed te behandelen. Er zijn goed werkende technieken bekend die je helpen herstellen, met handvatten om een toekomstige terugval te voorkomen. Hoe sneller je actie onderneemt, hoe sneller je weer je sprankelende zelf terug hebt.

Toename burn-outs: het komt vaker voor dan je denkt, evenals depressies

Mocht je twijfelen of je een burn-out hebt of dat je klachten eerder neigen naar een depressie. Blijf hier niet mee zitten, maak het bespreekbaar. De klachten komen op veel punten overeen.

Het belangrijkste verschil tussen mensen met een burn-out en een depressie zit in het ‘kunnen’ en ‘willen’. Bij een depressie is de wil weg, bij een burn-out juist het gevoel het niet meer te kunnen, maar wel graag te willen. Het is belangrijk om een goede diagnose te stellen daar de behandeling van een depressie anders is dan van een burn-out. De eerste is gericht op activering de tweede in eerste instantie op het terugkrijgen van energie.

 

Een persoonlijke noot tot slot:

Barbara(40): Schaamgedachten zijn begrijpelijk en veel voorkomend, maar eerder beperkend dan helpend naar herstel toe. Ik weet dit zelf als ervaringsdeskundige van zowel meerdere depressies in mijn twintiger jaren en een recente milde burn-out waar ik nog steeds van herstellende ben.

Het karakter van Onlybyme laat me bewust niet vaak over persoonlijke ervaringen uitweiden, daar de website een steeds meer algemeen informerend karakter heeft aangenomen. Enkel door de wetenschap dat schaamte mensen tegenhoudt hulp te zoeken, besluit ik nu toch dit te benoemen, daar ik als geen ander weet hoe het is om tijdelijk niet mee te kunnen met de massa en goed te functioneren in de harde zakelijke maatschappij. 

 

Gerelateerde artikels:

 

Disclaimer: de inhoud van dit informatieve artikel is gebaseerd op onderstaande bronvermeldingen. Mocht het ergens onwaarheden bevatten dan word ik hier graag op gewezen, zodat een correcte aanpassing kan plaatsvinden. Aan de inhoud van het artikel kunnen dan ook geen rechten of definitieve conclusies met betrekking tot burn-outs worden ontleend. Daarvoor dient een deskundige te worden geraadpleegd.

Bronnen:

 

Deel gerust door!

Vergelijkbare berichten